Få offert

    Verkstaden är en del av autobutler.se

Senaste omdömen

ungefär 2 månader sedan
Joacim N.
Renault Clio 2017
ungefär 2 månader sedan
Bengt D.
Mitsubishi MITSUBISHI OUTLANDER 2017
ungefär 2 månader sedan
Jarl J.
Volkswagen PASSAT TDI 140 DSG 2008
ungefär 2 månader sedan
Mirza R.
Ford Mondeo 2018
10/10 Lämnade bilen på morgonen och hämta på eftermiddagen. Trevligt bemötande och proffsig hjälp! Jag rekommenderar dom!

Välkommen till Hyrbilsdepån Södertälje

Bland våra hyrbilar hittar ni bl.a. småbilar, stora bilar, kombibilar, minibussar samt skåpbilar.

Ni kan fylla i en förfrågan av hyrbil nedan, eller boka direkt via webbokningen till vänster. Väljer ni att hyra från oss så gör vi det yttersta för att göra er nöjda.

Uthyrningsvillkor Hyrbilsdepån Södertälje

Gäller för person- & lätta lastbilar upp till 3,5 ton. Antagna för biluthyrningsbranschen.

1. Fordonets användning
En kopia på detta hyresavtal skall, under hyrestiden, förvaras i fordonet och på anmaning uppvisas för polisman, tulltjänsteman eller annan person som företräder uthyrarens (UH) intressen.

Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren (HT). Skall annan person köra fordonet fordras särskilt skriftligt medgivande av UH. HT svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet. Önskar HT använda fordonet utanför Sverige ska detta ske endast efter UH:s skriftliga godkännande.

HT är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan UH:s skriftliga tillstånd försöker föra bilen ut ur Sverige. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i UH:s intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet.

HT är ansvarig för samtliga kostnader som UH kan drabbas av om HT eller dennes ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför Sverige eller länder, som UH skriftligen inte godkänt.

HT får inte hyra ut fordonet till annan. Transport med fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåten (gäller ej transportbilar). Fordonet får ej användas till att ge starthjälp, dra, skjuta eller på annat sätt flytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda fordonet i motortävlingar, övningskörning, terrängkörning träning, tävling, frakt av gods eller annan användning som kan efterlämna lukt. Frakt av djur måste godkännas av UH där särskilda villkor gäller.

2. Hyra och dröjsmål med betalning
Hyran för fordonet anges på första sidan av detta avtal. HT ansvarar för att hyran erläggs. I de fall hyreskostnaden skall erläggas av annan än HT, t ex faktureras juridisk person, ansvarar ändock HT genom sin underskrift solidariskt för att alla kostnader hänförliga till hyran erläggs. UH äger rätt att begära depositionsbelopp eller förskott på hyran. UH har rätt att efterdebitera HT för kostnader hänförda till hyran. I hyran ingår inte kostnader för förbrukningsvätskor som spolarvätska samt drivmedel. Vid fakturering äger UH rätt att debitera en faktureringsavgift på SEK 100: – inkl moms. Vid längre resor än 300 km räknat från uthyrarens kontor ska uthyraren på förhand vara informerad om bestämmelseort. I vissa bilar finns GPS-sändare. Om HT inte betalar hyran på förfallodagen utgår dröjsmålsränta, efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta plus (15%) procentenheter samt i förekommande fall påminnelseavgift SEK 150 inkl moms.

3. Försenad eller utebliven leverans
UH skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan UH inte uppfylla detta är HT berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet eller, om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet.

HT äger inte rätt att häva avtalet om UH genast och utan märkbar olägenhet för HT erbjuder annat godtagbart fordon.

UH går fri från ersättningsansvar om han kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit /övervunnit. Ersättning utgår ej för förlust i näringsverksamhet eller följdskador.

4. Fordonets skötsel
HT ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Olja, kylvatten och ringtryck ska följa angivna rekommendationer i instruktionsboken och för fordonet rätt bränsle. Alla kostnader hänförliga till handhavandefel äger UH rätt att debitera HT eller anvisad betalare. Om fordonet vid månadshyra utnyttjas för längre körsträcka än 500 mil, skall HT se till att föreskrivna serviceinspektioner utförs på en av UH anvisad verkstad och att stämpel införs i serviceboken. UH ska vid förfrågan kunna upplysa om när serviceinspektion skall ske. Kostnaden för serviceinspektionen ersätts av UH. I det fall service på fordonet ej utförts enligt UH:s regler debiteras HT med SEK 35:- per mil som överskrider serviceintervall enligt fordonets instruktionsbok. UH har rätt att besiktiga fordonet under hyrestiden, om han har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande. Det är inte tillåtet att röka, efterlämna lukt, fläckar, andra skador eller frakta djur i bilen, vid överträdelse uttages en avgift för sanering av fordonet. Fordonet får inte, överlastas, framföras i terräng eller på oplogad väg eller på annan plats där risk föreligger för skada på fordonet. HT ska parkera fordonet på säker plats mot skadegörelse.

5. Åtgärder vid fel, skada eller stöld
HT skall omgående underrätta UH om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden.HT skall iaktta och följa fordonets varningssystem. UH skall efter sådan underrättelse meddela HT vilka åtgärder som skall vidtagas.

Vid försäkringsfall skall HT anmäla skadan samt fylla i en skadeanmälan till UH. Det åligger HT att vid stöld av fordon eller nycklar samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till UH. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar HT gentemot UH för därigenom uppkommen skada.

6. UH:s ansvar vid driftstopp eller skada
UH svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under hyrestiden p.g.a. fordonets kondition fel eller driftstopp på detta är HT berättigad till nedsättning av hyran, eller om detta är av väsentlig betydelse för honom, äger HT rätt att häva avtalet. Avtalet får dock inte hävas om UH utan oskäligt dröjsmål efter det att han underrättats om felet låter reparera fordonet eller lämnar ersättningsfordon av samma eller liknande typ som det förhyrda och HT inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Tankning med fel typ av bränsle medför faktisk ersättningsskyldighet. Vid påtvingad körning med fel typ av bränsle där fordonet tar skada är det HT som står för faktiska kostnader. Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd eller om fordonet stjäls hävs avtalet efter det att HT kontaktat UH och vid stöld även gjort polisanmälan.

7. HT:s ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser
HT ansvarar gentemot UH för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av vägavgifter, överlast, bomavgifter, trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba UH i egenskap av fordonets ägare.

Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som HT varken känt eller bort känna till.

Om HT inte i rätt tid betalar eventuella böter, kostnader eller avgifter hänförliga till fordonshyran orsakade av överträdelser för vilka han svarar, utan UH i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har UH rätt att, förutom avgiftsbeloppet, debitera HT en expeditionskostnad av SEK 200:- inkl moms för varje ärende. Avgift SEK 0:- debiteras även för underrättelse till myndighet avseende registrerad fartöverträdelse.

8. HT:s ansvar för skada på eller förlust av fordonet
HT ansvarar för skador på eller förlust av fordonet under hyrestiden. Undantag från detta gäller för skador som kan hänföras till normalt slitage eller som tredje part godkänt ersättningsskyldighet för. I de fall där grov oaktsamhet kan påvisas och uthyrarens försäkringsbolag pga detta ej täcker de skador som uppstått eller kräver regress är det uthyraren som har motsasvarande regresskrav gentemot hyrestagaren.

9 HT:s ansvar och ersättningsskyldighet per skademoment vid skada på eller förlust av fordonet samt vid körning utanför Sverige utan tillstånd från UH.

Vagnskada SEK 10.000:- (SEK 3.000:-)
Trafiksjälvrisk SEK 6.000:- (SEK 3.000:-)
Stöld SEK 6.000:- (SEK 3.000:-)
Stöld med nyckel SEK 30.000:- (SEK 30.000:-)
Brandskada SEK 6.000:- (SEK 3.000:-)
Glasskada (enbart stenskott) SEK 5.000:- (SEK 0:-)
Bärgning och räddning SEK 6.000:- (SEK 3.000:-)
Utlandskörning utan tillstånd SEK 15.000:-
Höjdledsskada SEK 30.000:- (SEK 15.000:-)
HT förbinder sig att ta del av och godkänna av UH anvisad skadedokumentation före avfärd.

Hyrd tilläggsutrustning omfattas inte av skadekostnadsreducering/eliminering

HT kan mot särskild avgift s.k. skadekostnadsreducering (SKR), vars storlek anges på första sidan av detta avtal, minska sin ersättningsskyldighet för varje skademoment. Efter sådan reducering begränsas HT’s ersättningsskyldighet till det belopp inkl moms som anges ovan inom parentes inom respektive skademoment.

Vid nyttjande av fordonets rättsskyddsförsäkring debiteras HT’s självrisk enligt försäkringsbolagets villkor oavsett om SKR tecknats. SKR gäller inte för skador som inträffat utanför Sverige. Har UH godkänt användning i annat land utsträcks SKR till ifrågavarande land/länder. SKR gäller inte om fordonet stjäls med nyckel.

För att SKR skall gälla måste HT uppfylla ordinarie skyldigheter vid skadefall, t ex omedelbart lämna skadeanmälan till UH. Vid parkeringsskador, eller om annan bilförare smitit, krävs polisanmälan och om möjligt vittnesuppgifter.

Är föraren under 24 år och vållande till skada utgår ett “ungdomsskadekostnadsuttag” om SEK 2500: – inkl moms utöver vad som ovan sagts och oavsett om HT tecknat SKR.

Tecknad SKR friskriver inte HT från ansvar för reparationskostnader för skador som uppstått genom vårdslöshet, tex slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage, feltankning och liknande.

10. Begränsning av skada
Det åligger såväl HT som UH att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummas detta, bär respektive sin del av kostnaden.

11. Återlämnande
Vid hyrestidens utgång skall HT återlämna fordonet på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats. Fordonet skall även lämnas tillbaka med samma mängd bränsle som vid uthyrningstillfället, misslyckande att göra det ger oss rätten att debitera 20:-/l samt tankningsavgift på 200:-

Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. UH och HT skall om möjligt gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick. Fordonet skall återlämnas med samma mängd bränsle som vid uthyrningstillfället.

Om fordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning, är UH berättigad att ta ut skälig kostnad samt stilleståndsersättning för återställande av fordonet.

Återlämnandet skall ske under UH:s normala öppettider, om inte annat avtalats. Om HT inte återlämnar fordonet enligt avtalet är HT alltid skyldig att ersätta UH de kostnader som varit nödvändiga för att återställa fordonet till sådan plats där det kan tas i bruk av UH.

HT är därtill skyldig att betala ytterligare hyra enligt avtalet vid försenad återlämning som inte kan hänföras till UH:s ansvar punkt 6.

UH äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av dröjsmål med återlämnandet om underlåtenheten att återlämna fordonet eller att begära att hyrestiden förlängs beror på dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet.

Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet utanför hyrestiden.

12. UH:s hävningsrätt mm.
UH har rätt att häva avtalet om
a) HT inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot UH och inte betalar inom skälig tid efter det att UH påmint HT om detta
b) fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger
c) HT i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för UH.
d) HT har körkortsindragning

13. Biluthyrarna Sverige:s informationslista
HT (och/eller förare) som bryter mot ovannämnda villkor eller på annat sätt förorsakar UH skada, rapporteras rutinmässigt till Biluthyrarna Sveriges informationslista. Informationslistan distribueras till anslutna biluthyrningsföretag med rekommendation om att inte hyra ut fordon till i listan angivna personer. Behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen (PUL).

Medlemmar i Biluthyrarna Sverige följer PCI lag.